skorpioniczka29

24 teksty – auto­rem jest skor­pioniczka29.

"Cza­sami to co jest naj­ważniej­sze w nas sa­mych, zasłania ciem­na chmu­ra... Trze­ba jej dać czas na odejście, aby znów wyszło słońce."
(autor: Daniel) 

myśl

" Praw­dzi­wa MIŁOŚĆ to ta­ka, która przet­rwa i docho­wa wier­ności, gdy nasze życie nies­podziewa­nie na­wiedzą sztormy" 

myśl
zebrała 1 fiszkę

"Sko­rupa jest słabą osłoną, chro­ni ale nie poz­wa­la się roz­wi­jać." (autor: Daniel) 

myśl

"Sprzeczności wewnętrzne ro­zerwą w końcu wszys­tko to co te­raz w so­bie zbu­dowałaś..."
(autor: Daniel) 

myśl

"...miłość ma swoją prze­ciw­niczkę...niena­wiść jest naj­gor­sza, spa­li wszys­tko, aż do czar­nej ziemi obojętności."
(autor: Daniel) 

myśl

" Ot­rzyj łzy. Nic nie war­te jest Twoich łez, ani la­su szum, ani ptaków śpiew, bo tyl­ko one znają powód Two­jego smutku..."
(autor: Daniel) 

myśl
zebrała 1 fiszkę

" Ludzie mogą dać ludziom tyl­ko to co sa­mi posiadają."
(autor: Daniel) 

myśl

" Wiat­ru nie złapiesz...a z myśla­mi jak z wiat­rem, są i ula­tują po­ruszając nasze ser­ce jak wiatrak."
(autor: Daniel) 

myśl

" Cza­sami będąc da­leko możemy być całkiem blis­ko, pat­rząc ra­zem w nasze przyszłe dni, mo­je i two­je życie."
(autor: Daniel) 

myśl

" Po­między ko­bietą i mężczyzną jest tak wiel­ka różni­ca po­ten­cjałów,że cza­sami są niebez­pie­czni dla sa­mych siebie."
(autor: Daniel) 

myśl
skorpioniczka29

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność